Producten


Omschrijving van de particuliere en bedrijfsmatige verzekeringen.


Particulieren:

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren
Deze verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privé-situaties. Ook als deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (on)roerende zaken. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisicoo dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Deze verzekering geeft een periodieke uitkering (rente) bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal de 65 jarige leeftijd. Rubriek A dekt het eerstejaarsrisico van de arbeidsongeschiktheid; rubriek B de periode daarna. arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een wachttijd (een eigen-risico periode, waarover geen uitkering wordt verstrekt) van twee weken tot 3 maanden.

Basis/a> verzekering ziektekosten
Een natura of restitutiepolis die de kosten van de ziektekosten dekt. Veel verzekeraars kennen een aanvullende verzekering voor b.v. tandarts extra fysiotherapie enz. enz.

Bromfietsverzekering
Deze verzekering dekt schade die met of aan een bromfiets of snorfiets wordt toegebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van de brom- of snorfiets zelf, en de (verplichte) WA-Dekking voor schade toegebracht aan derden.

Bruiloftverzekering
De bruiloftverzekering is een verzekering die de onkosten dekt als een bruiloft geen doorgang kan vinden, onderbroken, uitgesteld of afgebroken wordt. Indien een van de verzekerden op de dag van de bruiloft een ongeval krijgt, wordt een bedrag bij blijvende invaliditeit of bij overlijden uitgekeerd. Tevens is er een bepaald bedrag beschikbaar voor beschadiging van huwelijkscadeaus op de huwelijksdag en de dag erna.

Caravanverzekering
Deze verzekering dekt schade aan een caravan, alsmede aan de daarbij behorende voortent/luifel en de inboedel door nagenoeg alle schadeoorzaken (behoudens door gebreken aan de caravan of de inboedel zelf). De caravan is gedurende een bepaalde periode na aanschaf tegen nieuwwaarde verzekerd, daarna - meestal na een periode van vaste afschrijving - tegen dagwaarde. De inboedel is tegen nieuwwaarde verzekerd. De verzekering geldt ook als de caravan aan een motorrijtuig is gekoppeld.

Inboedelverzekering (brand/inbraak)
Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekerd tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen. Voor het vaststellen van de hoogte van het verzekerd bedrag maken de meeste verzekeraars gebruik van de inboedelwaardemeter. Deze is ontwikkeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en geeft een gemiddelde waarde van de Nederlandse huishoudelijke inboedel waarde weer, na het beantwoorden van enkele vragen. Als deze waardemeter iedere 5 jaar opnieuw wordt ingevuld zal geen onder-verzekeringsregel worden toegepast.

Fietsverzekering
De fietsverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires ontstaan door:
- brand, ontploffing en blikseminslag;
- diefstal (vaak met een eigen risico van bijv. 30%);
- alle andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen (eigen risico van € 10 tot € ± 25).
Praktisch alle schadeoorzaken zijn dus gedekt.

Gemengdeverzekering
Dit is een combinatie van een kapitaalsverzekering bij leven en een risicoverzekering.

Glasverzekering
De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw in beginsel ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten.

Kapitaalverzekering bij Leven
AAls de verzekerde op een vooraf overeengekomen tijdstip nog in leven is, wordt het afgesproken bedrag (meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen) uitgekeerd.

Kostbaarhedenverzekering
Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar dan ook ontstaan.

Lijfrenteverzekering bij Leven
BBij deze verzekering wordt vanaf een bepaald moment een periodieke uitkering (lijfrente) verleend, zolang de verzekerde leeft of een vooraf afgesproken periode (b.v. 5 jaar). De lijfrenteverzekering heeft diverse varianten, zoals een onmiddellijk ingaande lijfrente, een tijdelijke lijfrente of een levenslange lijfrente. In veel gevallen wordt een kapitaal verzekerd, dat moet worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente. Deze lijfrente kan worden aangekocht bij een andere verzekeringsmaatschappij dan waar het kapitaal wordt opgebouwd. Het doel van deze verzekering is een aanvullend pensioen op te bouwen bij pensionering of vervroegd uittreden.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering geeft een (vooraf afgesproken) uitkering bij overlijden en/of invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

Pleziervaartuigenverzekering
Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf (casco), aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot 15 of 20% van de op het casco verzekerd bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. De cascodekking omvat alle schade door verlies van of beschadiging aan het verzekerde vaartuig als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten). Uitgesloten blijven catastrofe-achtige risico’s en grove schuld of opzet.

Rechtsbijstandverzekering
DDeze verzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voorzover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.

Reisverzekering
Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Voorzover reeds bestaande verzekeringen daarvoor ook dekking bieden geldt de reisverzekering als aanvullend. De verzekering kent meestal vier rubrieken: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten (zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de begrafenis- of crematiekosten van een verzekerde in het buitenland of de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties)en ongevallen.

Risicoverzekering
Een verzekering met een vooraf bepaalde maximum duur (doorgaans variërend van 10 tot 30 jaar). Komt in die periode de verzekerde te overlijden, dan wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan de begunstigde. Er gelden in beginsel geen uitsluitingen (alleen gedurende een beperkte periode zelfmoord).

Uitvaartverzekering
De Uitvaartverzekering heeft twee hoofdvormen. In het ene geval kiest u voor een verzekering die bij overlijden geld uitkeert, in het andere geval voor een polis die de begrafenis of crematie regelt. Als de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelt, wordt gesproken over een verzekering in natura. Ook alle bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke kunnen via een naturaverzekering worden geregeld. Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. De uitkering van dit kapitaal staat los van de werkelijke kosten van de uitvaart, en de nabestaanden moeten zelf alles regelen.

WA-verzekering motorrijtuigen
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar.

WA-Cascoverzekering motorrijtuigen
- De volledige cascoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander 'van
  buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor 'jonge' auto's.
- De beperkte cascoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan het motorrijtuig als gevolg van een met name in de polis omschreven gebeurtenis,
  zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.
- eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring
  afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Woonhuisverzekering (opstal)
EEen verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt ontstaan door een met name genoemd gevaar. Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme). Verzekerd is op basis van herbouwwaarde. Deze herbouwwaarde is vast te stellen door de herbouwwaarde meter. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.